Privacy- en Cookie Verklaring

Dit is de Privacyverklaring van Mijn2ehuis.nl, Mijn2ehuis.nl is een handelsnaam van Amstel Housing.
Mijn2ehuis.nl is gespecialiseerd in het begeleiden van de aankoop van een (2e) woning in het buitenland.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met Mijn2ehuis.nl, met uitzondering van haar werknemers. Concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op:
 • Klanten, potentiële klanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relaties van Mijn2ehuis.nl;
 • Bezoekers van de website van https://mijn2ehuis.nl of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.
Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met ‘u’ en ‘uw’. De woorden ‘wij’ en ‘ons’ verwijzen naar Mijn2ehuis.nl. In het begin van deze verklaring wordt een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen worden verder in onze Privacyverklaring met een hoofdletter aangeduid.
Mijn2ehuis.nl neemt de bescherming van uw privacy uiterst serieus en vindt het belangrijk dat er verantwoord met uw Persoonsgegevens wordt omgegaan. In onze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij uw privacy waarborgen. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regelgeving (waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming /AVG) in acht, zullen uw Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.
We adviseren u onze Privacyverklaring aandachtig te lezen.‍

De inhoud van onze Privacyverklaring

 1. Begrippenlijst
 2. Welke persoonlijke gegevens kunnen wij van u Verwerken?
 3. Met wel doel Verwerken wij uw Persoonsgegevens?
 4. Op welke gronden Verwerken wij uw Persoonsgegevens?
 5. Het delen van uw Persoonsgegevens met Derden
 6. Het delen van uw Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
 7. Hoe hebben wij onze Beveiliging geregeld?
 8. Protocol Datalekken
 9. Bewaartermijnen
 10. Uw rechten
 11. Cookies die wij toepassen
 12. Wijzigingen en toepasselijk recht

1. Begrippenlijst

‍Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking heeft. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke: degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit Mijn2ehuis.nl.

Derde(n): (rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel zijn van Mijn2ehuis.nl, zoals: (rechts)personen met wie Mijn2ehuis.nl op basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijken zijn.

Persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren.

Verwerken: alles wat er met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen

2. Deze persoonlijke gegevens kunnen wij van u Verwerken

‍Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens Mijn2ehuis.nl van u kan Verwerken.

Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals: ‍

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en hoe u aangesproken wenst te worden);
 • gegevens die wij van u ontvangen tijdens een telefoongesprek;
 • gegevens uit een e-mail van u;
 • gegevens die ons in staat stellen uw identiteit te controleren;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze (online) dienstverlening, in correspondentie en telefonisch.

‍Gegevens die we hebben ontvangen via onze website, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
  • welke gegevens/webpagina’s u van ons heeft bekeken;
  • op welke wijze u door de website navigeert;
  • of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen u klikt;
  • de data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;
  • het besturingssysteem dat u gebruikt;
  • uw browsertype;
  • het internetadres van de website waarmee wordt doorgeklikt;
  • de geolocatie;
  • de gegevens die u van onze website heeft gedownload.

‍Gegevens die we hebben ontvangen uit andere bronnen, zoals door:

 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • gegevens die wij ontvangen van derden, bijvoorbeeld wanneer u bij deze derden heeft aangegeven uw gegevens te willen delen met Mijn2ehuis.nl. Wij ontvangen gegevens van de navolgende partijen: Socialise (België) en Second Home Beurs;
 • gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

3. Waarom Verwerken wij uw Persoonsgegevens?

‍Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om met u contact te kunnen opnemen en te reageren op de door u gestelde vragen; om uw identiteit na te gaan;
 • om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren;
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en onze producten;
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld; om voor u een persoonlijk account (online inlog mogelijkheid) te creëren. U krijgt toegang tot onze website door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • om onze website te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden te kunnen verrichten;
 • voor marketing-/commerciële doeleinden;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op Mijn2ehuis.nl rust;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • om tevredenheidsonderzoeken te kunnen uitvoeren.

4. ‍Op deze gronden Verwerken wij Persoonsgegevens

Om Persoonsgegevens te mogen Verwerken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig.

We gebruiken de volgende gronden:

 • u heeft aan Mijn2ehuis.nl uw uitdrukkelijke toestemming gegeven (toestemming);
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan (overeenkomst);
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen (wettelijke plicht);
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen (wettelijke plicht);
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.

‍Mijn2ehuis.nl kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • het beschermen van uw veiligheid;
 • het beschermen van de veiligheid van klanten en/of anderen;
 • kwaliteitsdoeleinden;
 • het bevorderen van ons IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;
 • de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;
 • communiceren met u en andere relaties van Mijn2ehuis.nl;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.

5. Delen van Persoonsgegevens met Derden

‍Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is, bijvoorbeeld omdat Derden in opdracht van Mijn2ehuis.nl (overeenkomst) werkzaamheden uitvoeren of om u diensten te kunnen verlenen (na uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te delen) en wij delen uw gegevens alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt Mijn2ehuis.nl ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden.
Mijn2ehuis.nl verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen of om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren.‍

Van de volgende categorieën van Derden kan Mijn2ehuis.nl gebruik maken: ‍

 • Post en pakketbezorger
 • Drukker
 • Website beheerder
 • Hostingprovider
 • Marketing agency
 • Accountant
 • Online document verwerker
 • Automatiseringsdienstverlener
 • E-mail/ Nieuwsbrief verwerker
 • Makelaars en Projectontwikkelaars
Mijn2ehuis.nl blijft verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens. Mijn2ehuis.nl sluit verwerkersovereenkomsten met Derden die in opdracht van Mijn2ehuis.nl werkzaamheden verrichten, om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.
Mijn2ehuis.nl kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar onderneming uw Persoonsgegevens delen met een Derde, zoals met een mogelijke koper of verkoper. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten in deze situatie. ‍

6. Delen van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Het kan soms nodig zijn uw Persoonsgegevens door te geven aan Derden die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal Mijn2ehuis.nl uw Persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER als:
 • de Europese Commissie heeft besloten dat het Derde land een passend beschermingsniveau waarborgt.
 • passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt.
 • u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt.
 • de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang.
In situaties waarin Mijn2ehuis.nl uw Persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed beschermd blijven.

7. Beveiliging

Bij Mijn2ehuis.nl nemen we niet alleen privacy, maar ook beveiliging uiterst serieus. Daarom proberen we het niet- geautoriseerden zo moeilijk mogelijk te maken om toegang te verkrijgen tot onze systemen. We hebben onder meer de volgende zowel technische- als organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen:
 • we maken gebruik van antivirussoftware en beveiligingssoftware;
 • onze website heeft een firewall;
 • we maken met regelmaat een back-up;
 • we werken met veilige wachtwoorden in een beschermde online omgeving;
 • we nemen maatregelen om bij een incident de toegang tot de persoonsgegevens te herstellen;
 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot Persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de Persoonsgegevens hebben;
 • personen die werkzaam zijn voor Mijn2ehuis.nl hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (Persoonsgegevens hieronder begrepen);
 • elektronische verzending van Persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • we zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden gedeeld met Derden als we met deze Derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

8. Datalekken

Als wij worden geconfronteerd met een datalek, dan onderzoeken wij conform ons Protocol Datalekken of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking niet valt uit te sluiten. Blijkt uit dit onderzoek dat er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of dat er om een andere reden sprake is van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan informeren wij de Autoriteit Persoonsgegevens over het datalek.

9. Bewaartermijnen van gegevens

Mijn2ehuis.nl bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de Verwerking. Mijn2ehuis.nl bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Als wij uw Persoonsgegevens op geen enkele manier (meer) nodig hebben, zullen wij uw Persoonsgegevens niet langer bewaren. Wij zullen in deze fase uw Persoonsgegevens wissen, vernietigen of anonimiseren tenzij in wet- en regelgeving een wettelijke bewaartermijn is vastgelegd.

10. Uw rechten

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, deze rechten worden hieronder uiteengezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Mijn2ehuis.nl (contactgegevens van Mijn2ehuis.nl staan onderaan deze Privacyverklaring) of door een e-mail te sturen aan onze Functionaris Gegevensbescherming Laura van Wijnen op laura@amstelhousing.nl . Mijn2ehuis.nl controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Mijn2ehuis.nl zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.
1. Inzage Persoonsgegevens
U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) Persoonsgegevens Mijn2ehuis.nl van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd.
2. Wijzigen Persoonsgegevens
‍U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat Mijn2ehuis.nl verkeerde Persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan Derden, dan zal Mijn2ehuis.nl dit meteen rechtzetten. Indien Mijn2ehuis.nl uw Persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt Mijn2ehuis.nl u hiervan op de hoogte.
‍3. Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken
‍Indien u het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die Mijn2ehuis.nl van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
4. Intrekken van toestemming
‍U kunt daarnaast uw verleende toestemming voor het Verwerken van uw Persoonsgegevens intrekken. Na ontvangst van uw verzoek zal Mijn2ehuis.nl de verwerking van uw Persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de Verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
5. Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)
‍U kunt de Persoonsgegevens die Mijn2ehuis.nl van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de Persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen.
6. Recht om vergeten te worden
‍Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Mijn2ehuis.nl, kunt u een verzoek indienen om al uw Persoonsgegevens te laten verwijderen.
7. Recht van bezwaar
‍U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die door Mijn2ehuis.nl wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Mijn2ehuis.nl of van een Derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien Mijn2ehuis.nl zich op deze grondslagen baseert, maakt Mijn2ehuis.nl een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Mijn2ehuis.nl te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

8. Recht om een klacht in te dienen of een juridische procedure te starten
‍Wij zetten ons ervoor in om samen met u een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een juridische procedure te starten.

11. Cookies en vergelijkbare technieken

Mijn2ehuis.nl maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen.
Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Ook gebruiken wij analytische en tracking (marketing) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Meer informatie over de door ons geplaatste cookies kunt u terugvinden in het Cookiebeleid. Een cookie is een bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat wij zeker weten dat onze website optimaal werkt. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan de website te kunnen verbeteren. Daarnaast maken we soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel). Hiermee kunnen we bijvoorbeeld gericht advertenties tonen aan onze doelgroep.
Facebook Conversions API
Mijn2ehuis.nl kan gebruik maken van de Conversions API van Facebook/Meta. Zo kunnen wij gericht adverteren en zien hoe deze advertenties vervolgens presteren. Via de Conversion API verzamelt Mijn2ehuis.nl zelf data (gebeurtenissen en andere gegevens). Via de cookie banner geef u ons al dan niet toestemming voor het gebruik van de Facebook Conversion API.
Google Analytics
Mijn2ehuis.nl plaatst cookies van Google. Dit gebeurt om te kunnen zien hoe u, als bezoeker, gebruik maakt van onze website. Dit doen wij om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zelf zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben wij een Verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en staat de “gegevens delen” optie uitgeschakeld. Uw IP-adres is geanonimiseerd in de Google Analytics code.
Social media knoppen
Op onze website https://mijn2ehuis.nl staan social media buttons naar Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons bieden een link naar onze social media pagina’s. Deze link mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Mijn2ehuis.nl heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de Privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites van Mijn2ehuis.nl of van derden, die een ander Privacy- en Cookiebeleid kunnen hebben dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die via deze “derden” websites zijn verzameld. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op deze websites.
Cookies uitschakelen en verwijderen
U kunt cookies uitschakelen en verwijderen via u browserinstellingen. In de help-functie van uw browser kun u vinden hoe u dit moet doen.

11. Wijzigingen en toepasselijk recht

‍Het kan zijn dat we onze Privacyverklaring in de toekomst aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de wet andere eisen stelt, omdat we onze dienstverlening uitbreiden, of omdat we vinden dat we het anders moeten verwoorden. De laatste versie van onze Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.
Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Mijn2ehuis.nl en u. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Wilt u meer informatie over de privacywet? Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u hier meer informatie over verkrijgen. Deze Privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie we deze graag tegemoet op laura@amstelhousing.nl .

‍Contactgegevens

Mijn2ehuis.nl
Westplein 12, 3016BM Rotterdam
KVK: 85046280
E-mail: info@mijn2ehuis.nl

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 1 januari 2022 en voor het laatst gewijzigd op 24 februari 2023.

Contact opnemen

× Hoe kan ik je helpen?